Gå til hovedindhold

Strategi for Danmark i rummet

I 2015 blev den første danske astronaut sendt i rummet. Og i 2016 kom regeringen med en national strategi for, hvordan rummet kan bidrage til vækst i det danske samfund og til at løse nogle af tidens store udfordringer på jorden.

Traditionelt har rumområdet været forbundet med store investeringer i blandt andet bemandet rumfart og derfor forbeholdt store lande og store organisationer med store budgetter. Men der sker hastige ændringer, og udnyttelsen af rummets potentialer kan nu i langt højere grad foregå f.eks. fra småsatellitter, hvor selv mindre, men teknologisk avancerede lande, som Danmark også kan være med. Desuden forventes flere og flere produkter i fremtiden at være forbundet til Internettet og her er satellitkommunikation særdeles velegnet til at skabe forbindelse over fjerne afstande.

Rumområdet har store potentialer for at bidrage til vækst og beskæftigelse gennem anvendelse af rumdata og -tjenester f.eks. til udvikling af nye teknologiske løsninger, som også vil få stor betydning for virksomheder uden for den egentlige rumsektor.Rumteknologien har endvidere potentiale til at bidrage til løsning af globale udfordringer f.eks. vedrørende klima, miljø, fødevareforsyning, sundhed og logistik, som alle er områder, hvor dansk forskning og erhvervsliv har styrkepositioner.

Rapporten ”Kortlægning af rumområdet i Danmark” og den første dansker i rummet, Andreas Mogensen, satte fokus på potentialerne i rumøkonomien for danske virksomheder, forskere og myndigheder. Analysegrundlaget belyser, at der kan være potentialer ikke blot for de egentlige rumvirksomheder, men også for de virksomheder, der kan producere på en smartere måde gennem anvendelse af rumdata og rumtjenester, for offentlige myndigheder, hvor arbejdsprocesser kan optimeres og for den enkelte borger i almindelighed, det vil sige for rumøkonomien i bred forstand.

Internationalt bliver rumsektoren i stigende grad set som en vigtig katalysator for teknologiudvikling og innovation generelt. Gennemførelsen af EU´s store satellitnavigationsprogram Galileo og jordobservationsprogrammet Copernicus åbner store muligheder for at udvikle rumøkonomien yderligere over de kommende år. EU-Kommissionen Rumområdet har store potentialer for vækst vil senere i år præsentere sit forslag til en EU-rumstrategi, ligesom flere europæiske lande allerede har præsenteret egne nationale rumstrategier.

Danmark har ikke hidtil haft en strategi for området. Strategien skal udstikke rammerne for rumområdet i Danmark og bidrage til, at virksomheder, forskere og myndigheder kan høste de forventede potentialer på området. Forskerne får adgang til væsentlig forskningsmæssig viden, og virksomhederne får bedre muligheder for udvikling af nye rumbaserede produkter og serviceydelser. Det gælder også for virksomheder, som anvender rumdata og -tjenester til at reducere egne omkostninger. Strategien skal udgøre en vigtig ramme for Danmarks internationale arbejde på rumområdet og for myndighedernes arbejde med at udnytte de nye muligheder til effektivisering og kvalitetsforbedringer.

Rumstrategien i sin helhed kan hentes fra Uddannelses- og Forskningsministeriet website eller downloades her som pdf